avatar 0.00 0.54
avatar 0.00 0.48
avatar 0.00 0.00
avatar 0.80 1.26
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.42
avatar 0.00 0.54
avatar 0.00 0.54
avatar 0.00 0.00